BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG 8015

Chiều rộng 1200mm
Chiều cao 700mm