TRÒ CHƠI CHỦ ĐỀ ĐOÀN TÀU

Chiều rộng 1.20m
Chiều cao 1.80m
Chiều dài 13.10m