THÁP BÓNG RỔ ĐẶT NỔI

Chiều rộng 3.78m
Chiều cao vành rổ Điều chỉnh 2.60m hoặc 3.05m
Vật liệu Thép nhúng kẽm nóng
Kiểu ống Ống vuông
Tầm vươn 1.20m
Danh mục: