BẢNG HIỂN THỊ THỜI GIAN GIỮ BÓNG 4 MẶT

Chiều dài 0.72m
Chiều rộng 0.61m
Màu sắc Đen