BẢNG HIỂN THỊ THỜI GIAN GIỮ BÓNG BODET 6002

Chiều dài 0.44m
Chiều rộng 0.40m
Màu sắc Đen