BẢNG HIỂN THỊ THỜI GIAN GIỮ BÓNG RỔ 8006

Chiều rộng 720mm
Chiều cao 610mm