THÚ NHÚN HÌNH GÀ

Chiều rộng 0.40m
Chiều cao 1m
Chiều dài 0.90m