MÂM QUAY GHẾ NGỒI

Chiều rộng Ø 1.25m
Chiều cao 0.55m