KHU RỪNG CÓ THÁP CANH, CẦU TREO VÀ CÁC TRÒ CHƠI DẠNG BẢNG

Chiều dài 9.50m
Chiều rộng 7.30m
Chiều cao 2.30m