BẢNG ĐIỂM ĐIỆN TỬ ĐA NĂNG 8T120

Chiều rộng 2m
Chiều cao 1m